Wypisanie dziecka ze szkoły

1. Wypisanie ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Łodzi dokonuje się na pisemną prośbę rodziców / opiekunów prawnych dziecka skierowaną do Dyrektora szkoły.
2. Warunkiem wypisania ucznia jest dostarczenie przez rodziców / opiekunów prawnych dokumentu potwierdzającego przyjęcie ucznia do innej szkoły.
3. Przed dokonaniem wypisu rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do oddania podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki w Szkole Podstawowej nr 35 w Łodzi.
4. Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego przyjęcie do innej szkoły, Szkoła Podstawowa nr 35 wystawia dokument potwierdzający przekazanie ucznia. W zależności od indywidualnych ustaleń dokument przekazania ucznia zostaje wysłany pocztą lub przekazany rodzicom/opiekunom prawnym.
5. Rodzice / opiekunowie prawni otrzymują również – kartę zdrowia dziecka w celu dostarczenia do szkoły, w której uczeń będzie realizował obowiązek szkolny.
6. Odpis arkusza ocen dziecka wysyłany jest pocztą na adres szkoły, do której dziecko jest przyjmowane.
7. Dziecko jest wypisane ze szkoły Podstawowej nr 35 w Łodzi z dniem wskazanym na zawiadomieniu o przekazaniu ucznia.

Komentarze są wyłączone.