KLASA DWUJĘZYCZNA

 Zapraszamy wszystkich szóstoklasistów  do nowo tworzonej klasy VII  dwujęzycznej z językiem angielskim

 Co to jest nauczanie dwujęzyczne?                    

Nauczanie dwujęzyczne – CLIL to nowoczesna i innowacyjna forma nauczania języka obcego, zdobywająca coraz większe uznanie wśród państw Unii Europejskiej. Nazwa CLIL (Content and Language Integrated Learning) wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. CLIL polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym jak i obcym i dążeniu do posługiwania się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie.

Jakie są cele nauczania dwujęzycznego?

  • Zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i zapewnienie uczniom rozwoju możliwości intelektualnych i językowych.
  • Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w klasach dwujęzycznych w szkołach średnich, a w dalszej perspektywie do studiów w Polsce i za granicą oraz sprostania wymogom europejskiego rynku pracy.
  • Użycie języka angielskiego jako narzędzia do przyswajania wiedzy z innych przedmiotów oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego.
  • Stosowanie języka w szerokim zakresie w sposób autentyczny i swobodny w sytuacjach życia codziennego. Cele te będą realizowane w oddziale dwujęzycznym.

Co to jest oddział dwujęzyczny?

Jest to oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne. W naszej szkole drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych będzie język angielski.

Czym różni się oddział dwujęzyczny od innych klas?

  • liczba godzin z języka angielskiego wynosi 5, a nie jak w innych klasach 3 godziny tygodniowo,
  • dodatkowo w systemie dwujęzycznym nauczane będą następujące przedmioty: matematyka oraz geografia (wybrane treści) oraz fizyka i w klasie ósmej wiedza o społeczeństwie. Oznacza to, że lekcje na tych przedmiotach będą częściowo prowadzone po angielsku, tak by nasi uczniowie mieli możliwość używania języka angielskiego jako narzędzia poznawczego oraz wzbogacali  słownictwo z różnych dziedzin.

Jak przebiega rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych?

Do oddziału dwujęzycznego będą przyjmowani w pierwszej kolejności uczniowie naszej szkoły. Warunkiem przyjęcia będzie otrzymanie promocji do klasy VII oraz uzyskanie, w obecnym stanie prawnym, pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

W następnej kolejności, w przypadku wolnych miejsc, do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej będą przyjmowani uczniowie innych szkół.

Co to jest test predyspozycji językowych?

Test predyspozycji językowych nie sprawdza wiedzy kandydatów, lecz odwołuje się do ich, szeroko rozumianych, umiejętności językowych. Test przeprowadzany jest w języku polskim, lecz zawiera też zadania w językach sztucznych bądź mało znanych. Badane są:
• pamięć,
• rozumienie tekstu oraz relacje składniowe (np. ćwiczenia na uzupełnianie luk, kolejność zdań „rozsypanego” tekstu),
• rozumienie leksyki (stawianie hipotez co do znaczenia słów nieznanych znajdujących się     w znanym kontekście tekstowym),
• wyobraźnia i domysł językowy,
• selekcja informacji (wyciąganie wniosków z podanych, różnorodnych informacji),
• rozumowanie przez analogię,
• dedukcja językowa.

 

Klauzula informacyjna dwujęzyczność

Deklaracja udziału w teście predyspozycji językowych

Potwierdzenie woli przyjęcia

Materiały do przygotowania się do testu kompetencji językowych

 

Komentarze są wyłączone.