17 październik, 2022

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

I półrocze – 01.09.2022 – 13.01.2023 II półrocze – 30.01.2023 – 23.06.2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO:

· 01.09.2022 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

· 23.12.2022 – 01.01.2023 – Zimowa przerwa świąteczna

· 16.01.2023 – 29.01.2023 – Ferie zimowe woj. łódzkie

· 06.04.2023 – 11.04.2023 – Wiosenna przerwa świąteczna

· 23.06.2023 – Zakończenie roku szkolnego

· 24.06.2023 – 31.08.2023 – Ferie letnie

Terminy wystawiania ocen przez nauczycieli:

· 02.12.2022 – Wystawienie zagrożeń niedostateczną śródroczną oceną klasyfikacyjną

· 05.01.2023 – Wystawianie ocen śródrocznych

· 12.05.2023 – Wystawienie zagrożeń niedostateczną roczną oceną klasyfikacyjną

· 19.05.2023 – Wystawianie przewidywanych ocen rocznych

· 15.06.2023 – Wystawianie ocen rocznych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (jedynie opieka świetlicy w godz. 7.00 – 17.30): 2.05.2023, 4 – 5.05.2023, 23 – 25.05.2023 (egzaminy 8 klas), 9.06.2023, 21.06.2023

Godziny pracy sekretariatu: tel. (42) 651 61 20 lub 793 296 004 poniedziałek 7.30-15.30; wtorek 9.00-17.00; środa 7.30-15.30; czwartek 7.30-15.30; piątek 7.30-15.30 e-mail do sekretariatu szkoły: kontakt@sp35.elodz.edu.pl

Dyrektor szkoły – Paweł Sądej – p.sadej@sp35.elodz.edu.pl, dyżury: wtorki 15.00-17.00, czwartki 7.00-10.00

Wicedyrektor – Iwona Antczak-Prośniak – i.antczak@sp35.elodz.edu.pl, dyżur: poniedziałki 14.00-16.00

Nauczyciel bibliotekarz – Barbara Socha – b.socha@sp35.elodz.edu.pl

Pedagog szkolny – Krzysztof Durnaś – k.durnas@sp35.elodz.edu.pl, tel. (42) 651 61 20 wew. 23

Psycholog szkolny – Małgorzata Kospin – m.kospin@sp35.elodz.edu.pl, tel. (42) 651 61 20 wew. 24

Pedagog specjalny – Andżelika Grzechowska – a.grzechowska@sp35.elodz.edu.pl, tel. (42) 651 61 20 wew. 23

Godziny pracy świetlicy szkolnej: poniedziałek – piątek 07.00-17.30, tel.: 501 354 508

Obiady w szkole
Rozpoczęcie pracy stołówki szkolnej – 12.09.2022,
koszt obiadu (zupa + drugie danie + kompot) – 7,00 zł, płatność z góry – do 10-go dnia każdego miesiąca,
numer konta bankowego: 14 1240 1037 1111 0011 0916 7010

Rezygnacja z obiadów (choroba dziecka, całkowita rezygnacja) – konieczna informacja telefoniczna przekazana do sekretariatu szkoły do godz. 9.00 w dniu, w którym rodzic rezygnuje – po godz. 9.00 płatność za posiłek danego dnia zostanie naliczona!

Ubezpieczenie NNW dziecka
Rodzic samodzielnie ubezpiecza dziecko od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu otrzymuje od dyrektora zebrane oferty towarzystw ubezpieczeniowych wysyłanych do szkoły. Rada Rodziców może rekomendować wybór danego towarzystwa ubezpieczeniowego ze względu na korzyści związane z ubezpieczeniem grupowym. Informacje takie zostaną przekazane przez Radę Rodziców na zebraniach z wychowawcami klas.

Korzystanie ze sprzętu elektronicznego przez uczniów.
Prosimy Rodziców o ograniczenie posiadania przez dziecko telefonów komórkowych. W czasie zajęć telefon należy wyłączyć lub wyciszyć. Telefonu na lekcji można używać za zgodą nauczyciela. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za sprzęt, który dziecko przynosi do szkoły!

Uroczystości szkolne
Na uroczystości szkolne: rozpoczęcie roku szkolnego, obchody Dnia Edukacji Narodowej, obchody Narodowego Święta Niepodległości, obchody Dnia Konstytucji 3 – go Maja, zakończenie roku szkolnego, uczniów obowiązuje strój galowy. Strój galowy uczniowie zakładają również na konkursy pozaszkolne, egzaminy próbne i inne okazje wskazane przez wychowawcę.

Informacje dla rodziców uczniów klas VIII
Egzaminy próbne: I – 28 – 30.11.2022 II – 15 – 17.03.2023 Egzaminy ósmoklasisty – 23 – 25.05.2023 (obecność obowiązkowa, aby uczeń mógł ukończyć szkołę!). Ważne daty: 30.09.2022 – ostateczny termin dostarczenia do szkoły deklaracji wyboru języka obcego 24.11.2022 – ostateczny termin dostarczenia do szkoły oświadczenia o korzystaniu/niekorzystaniu z dostosowań form lub warunków na egzaminie (dotyczy uczniów posiadających opinie/orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej) Dyżur z doradcą zawodowym p. Alicją Dobiesz – 27.10.2022 (czw.) w godz. 17.00 – 18.00 (po wcześniejszym umówieniu za pomocą dziennika Librus). Bal 8 klas – wydarzenie organizowane przez rodziców klas VIII w porozumieniu z wychowawcami klas.

Kontakt ze szkołą
W szkole są dostępne telefony: (42) 651 61 20 lub 793 296 004. Prosimy o kontakt we wszystkich nagłych sprawach, które chętnie pomożemy załatwić. Serdecznie zapraszamy!

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 2022/2023

I півріччя – 01.09.2022 – 13.01.2023 II півріччя– 30.01.2023 – 23.06.2023

КАЛЕНДАР НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

· 01.09.2022 – Урочистий початок навчального року

· 23.12.2022 – 01.01.2023 – Зимові канікули

· 16.01.2023 – 29.01.2023 – Зимові канікули воїв. Лодзьке

· 06.04.2023 – 11.04.2023 – Весняні канікули

· 23.06.2023 – Кінець навчального року

· 24.06.2023 – 31.08.2023 – Літні канікули

Термін виставлення оцінок вчителями:

· 02.12.2022 – Виставлення попередження про отримання незадовільної піврічної класифікаційної оцінки

· 05.01.2023 – Виставлення піврічних оцінок

· 12.05.2023 – Виставлення попередження про отримання незадовільної річної класифікаційної оцінки

· 19.05.2023 – Виставлення очікуваних річних оцінок

· 15.06.2023 – Виставлення річних оцінок

Вихідні дні від дидактично-виховних занять (тільки світлиця (група продовженого дня) з 7:00 до 17:30):
2.05.2023, 4 – 5.05.2023, 23 – 25.05.2023 (eкзамени 8 класу), 9.06.2023, 21.06.2023 Графік роботи секретаріату: тел. (42) 651 61 20 або 793 296 004 понеділок з 7:30 до 15:30; вівторок з 9:00 до 17:00; cереда з 7:30 до 15:30; четвер з 7:30 до 15:30; п’ятниця з 7:30 до 15:30 Eлектронна пошта до секретаріату школи: kontakt@sp35.elodz.edu.pl

Директор школи – Paweł Sądej – p.sadej@sp35.elodz.edu.pl, години чергування: вівторки з 15:00 до 17:00, четверги з 7:00 до 10:00 Заступник директора – Iwona Antczak-Prośniak – i.antczak@sp35.elodz.edu.pl, години чергування: понеділки з 14:00 до 16:00
Вчитель-бібліотекар – Barbara Socha – b.socha@sp35.elodz.edu.pl Шкільний педагог – Krzysztof Durnaś – k.durnas@sp35.elodz.edu.pl, тел. (42) 651 61 20, внутрішній номер 23,
Шкільний психолог – Małgorzata Kospin – m.kospin@sp35.elodz.edu.pl, тел. (42) 651 61 20, внутрішній номер 24,
Спеціальний педагог – Andżelika Grzechowska – a.grzechowska@sp35.elodz.edu.pl, тел. (42) 651 61 20 внутрішній номер 23,
Години роботи світлиці (групи продовженого дня): понеділок – п’ятниця з 07:00 до 17:30, тел.: 501 354 508

Обіди у школі Початок роботи шкільної їдальні – 12.09.2022, вартість обіду (суп + друга страва + компот) – 7,00 zł, передплата на обід до 10 дня кожного місяця, номер банківського рахунку для оплати за обіди: 14 1240 1037 1111 0011 0916 7010 Відмова від обідів (захворювання дитини/ повна відмова) – Батькам необхідно повідомити секретаріат школи за телефоном щодо відмови від обіду до 9:00 години того дня. Після 9:00 години оплату за обід буде списано!

Батьківськa радa у Початковій Школі номер 35 в Лодзі Добровільний внесок у діяльність Батьківської ради у 2022/2023 н.р.- 70,00 zł/навчальний рік (можливі інші розміри оплати на Ваш розсуд). У 2021/22 н.р. Батьківська рада профінансувала: ремонт огорожі, модернізацію комп’ютерного класу (каб.№ 2), придбання спортивного інвентарю, допомога для учнів (психолог, педагог, світлиця), придбання паперу для ксерокопіювання. Номер банківського рахунку для розрахунків за діяльність Батьківської ради: 94 1020 3352 0000 1502 0262 3841

Cтрахування дитини від нещасних випадків Батьки самостійно страхують дитину від нещасних випадків. На першому засіданні Батьківська рада отримує від директора зібрані пропозиції страхових компаній, надіслані до школи. Батьківська рада може рекомендувати вибір конкретної страхової компанії через переваги групового страхування. Таку інформацію надаватиме Батьківська рада на батьківських зборах з класними керівниками.

Використання учнями електронного обладнання
Просимо батьків обмежити володіння дітьми мобільними телефонами. Під час занять телефон повинен бути вимкнений або з відключеним звуком. Телефоном можна користуватися під час уроку за згодою вчителя. Школа не несе відповідальності за обладнання, яке ваша дитина приносить до школи!

Шкільні урочистості
На шкільних урочистостях: початок навчального року, святкування Національного Дня Oсвіти, святкування Національного Дня Незалежності, святкування Дня Конституції 3 травня, кінець навчального року, учні зобов’язані бути одягнені у cвятковий одяг. Учні також oдягають cвятковий одяг на позашкільні конкурси, пробні іспити та інші випадки, визначені класним керівникoм.

Інформація для батьків учнів VIII класу
Пробні іспити: I – 28 – 30.11.2022 II – 15 – 17.03.2023 Іспити восьмикласників: 23 – 25.05.2023 (присутність є обов’язкова, щоб учень міг закінчити школу!). Важливі дати: 30.09.2022 – кінцева дата подачі до школи декларації про вибір іноземної мови 24.11.2022 – кінцева дата подачі до школи заяви про використання/ не використання адаптованих форм або умов іспиту (відноситься до учнів, котрі мають оцінку/рішення від психолого-педагогічного консультативного центру) Чергування консультанта з питань зайнятості – p. Alicja Dobiesz: 27.10.2022 (четвер) – з 17:00 до 18:00 (за попереднім записом з використанням щоденника Librus).

Випускний вечір учнів 8-х класів – захід, організований батьками 8-х класів за погодженням з класними керівниками. Контакт зі школою Номери телефонів школи: (42) 651 61 20 або 793 296 004. Звертайтеся до нас у всіх термінових питаннях, ми з радістю допоможемо. Ласкаво просимо!

Komentarze są wyłączone.