Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

Prośba deklaracja rodzica – plik Word do pobrania

Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

a)      z niepełnosprawności;

b)      z niedostosowania społecznego;

c)        z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

d)      ze szczególnych uzdolnień;

e)      ze specyficznych trudności w uczeniu się;

f)       z zaburzeń komunikacji językowej;

g)      z choroby przewlekłej;

h)      z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

i)        z niepowodzeń edukacyjnych;

j)        z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

k)      z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Komentarze są wyłączone.