21 maja, 2020

Zaproszenie szóstoklasistów do klasy VII dwujęzycznej z językiem angielskim

Zapraszamy szóstoklasistów do klasy VII dwujęzycznej z językiem angielskim (5 godzin w tygodniu) w nowym roku szkolnym 2020/2021.

10 czerwca 2020 roku godz. 15.30 – TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH
W sytuacji kiedy szkoły nadal będą zamknięte, test predyspozycji językowych w SP35 w Łodzi zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

Materiały do przygotowania się do testu kompetencji językowych   pobierz 

W sprawie klasy dwujęzycznej prosimy o kontakt tel. 42 6516120 lub na adres e-mail:  kontakt@sp35.elodz.edu.pl

 

Regulamin przyjmowania uczniów do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim

w Szkole Podstawowej nr 35 w Łodzi.

Podstawa prawna: Art. 139 ust. 1 Ustawy Prawo Oświatowe

 1. Do oddziału dwujęzycznego z językiem angielskim w Szkole Podstawowej nr 35 w Łodzi przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:
  1) otrzymał promocję do klasy VII;
  2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,
  2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
  3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
 3. Kandydaci do oddziału dwujęzycznego przystępują w wyznaczonym terminie do sprawdzianu predyspozycji do nauki języków obcych. Jest to warunek konieczny do podjęcia postępowania rekrutacyjnego do klasy dwujęzycznej.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego

w  Szkole Podstawowej nr 35 w Łodzi na rok szkolny 2020/2021

od 11 maja  

do 22 maja

Złożenie przez rodziców kandydata pisemnej deklaracji do przystąpienia do testu predyspozycji językowych. Deklaracja również dostępna w sekretariacie szkoły.
10 czerwca  

15.30

Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych. Kandydaci, którzy nie są uczniami SP35 przynoszą ważną legitymację szkolną do wglądu.
W sytuacji kiedy szkoły nadal będą zamknięte, test predyspozycji językowych w SP35 w Łodzi zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
17 czerwca do godz. 15.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. Lista zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu szkoły.
Od 26 czerwca do  

30 czerwca  do godz. 15.00

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych, składają w szkole podstawowej do której aplikują kserokopię świadectwa promocyjnego do klasy VII.  

Uwaga! W przypadku niezłożenia w wymagalnym terminie kserokopii świadectwa w szkole do której kandydat aplikuje, nie weźmie on udziału w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego.

1 lipca godz. 15.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
do 2 lipca do 3 lipca do godz. 15.00 Złożenie przez rodziców kandydata pisemnej woli uczęszczania kandydata do oddziału dwujęzycznego w danej szkole podstawowej. Wzór pisma dostępny w sekretariacie szkoły.  

Uwaga! W przypadku niezłożenia przez rodziców pisemnej woli w wyznaczonym terminie, kandydat nie zostanie przyjęty do oddziału dwujęzycznego.

6 lipca do godz. 15.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
od 07 lipca Rekrutacja uzupełniająca może odbywać się bezpośrednio w szkołach z oddziałami dwujęzycznymi, które dysponują wolnymi miejscami.

Dokumenty aplikacyjne

deklarację zgłoszenia do testu predyspozycji językowych

potwierdzenie woli przyjęcia

Można pobrać ze strony szkoły lub z sekretariatu. Po wypełnieniu prosimy odesłać skan podpisanych dokumentów na adres kontakt@sp35.elodz.edu.pl lub dostarczyć do szkoły.

Komentarze są wyłączone.