Zapisanie dziecka do szkoły

Uczniowie z obwodu szkoły.

 1. Rodzic lub opiekun prawny dziecka dokonuje zapisu dziecka w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania.
 2. Jeśli dziecko zamieszkuje w rejonie, a nie jest zameldowane rodzic składa oświadczenie. Pierwszeństwo mają dzieci zamieszkujące w rejonie szkoły.
 3. Dzieci spoza rejonu przyjmowane są w razie wolnych miejsc.

Uczniowie spoza obwodu szkoły.

 1. Każdą decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły po odbyciu rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.
 2. Po odbyciu rozmowy i uzyskaniu akceptacji Dyrektora szkoły, rodzic lub opiekun prawny składa podanie o przyjęcie dziecka do szkoły w sekretariacie szkoły.
 3. Podanie winno zawierać wszystkie niezbędne dane takie jak: PESEL dziecka, adres
  zameldowania i adres zamieszkania, numer szkoły rejonowej oraz numer szkoły, do której dziecko uczęszczało, podpis obojga rodziców.
 4. Do podania załącza się dokumenty:
 • druk przekazania ucznia
 • świadectwo (do wglądu)
 • dokumentacja medyczna
 • inna posiadana dokumentacja np. dokumentacja pedagoga, psychologa, opinie, orzeczenia.

5. Odpis dokumentacji przebiegu nauczania szkoła otrzymuje drogą pocztową ze szkoły, z której odeszło dziecko.

 

Komentarze są wyłączone.